Meysam Kheradmand

مدیر بازرگانی
Brief info

بیش از 12 سال تجربه اجرایی در سمت مدیریت فروش، مدیر اجرایی و مدیر بازرگانی چندین مجموعه موفق در زمینه های فروش ، تامین قطعات ، مذاکرات اجرایی و تجاری

مدیر بازرگانی